سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کاراموزی امور متقاضيان و امور مشتركين مخابرات

گزارش کاراموزی امور متقاضيان و امور مشتركين  مخابرات

دانلود گزارش کاراموزی رشته مخابرات  امور متقاضيان و امور مشتركين  مخابرات بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 85

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

امور متقاضيان و امور مشتركين 

با انتشار اگهي قبول تقاضاي تلفن نسبت به ثبت نام متقاضيان تلفن و فروش فيش به آنان اقدام مي‌شود اين ثبت نام و فروش فيش بايستي در محدوده مرز خدمات تلفني كه در طرح ايجاد امكانات مخابراتي است بايستي صورت پذيرد پس از فراهم شدن امكانات فني ، توسط واحد مذكور جهت كلي متقاضيان رديف وديعه تعيين و طي دعوتنامه اي از متقاضي نسبت به تكميل پرونده اقدام مي‌شود و جهت هر يك با رعايت حق تقديم فرم سيمك شي صادر و به واحد مربوطه ارسال مي‌نمايند . پس از عودت فرم مذكور از واحد زيربط به امور متقاضيان نصبت به صدور فرم دايري تلفن و ارسال آن به واحد‌هاي مربوطه نسبت به بر قراري ارتباط مشتركين اقدام مي‌شود و پرونده مربوطه نيز از امور متقاضيان به امور مشتركين جهت استقرار در فايل مربوطه و بايگاني مي‌گردد .  پس از دايري هر تلفن كليه تغييرها و درخواستهاي مشتركين در واحد امور مشتركين صورت مي‌پذيرد كه اهم آن بشرح ذيل مي‌باشد .  1-تغيير نام فيش بكلي ممنوع است مگر بصورت درجا به غير فقط با تغيير مالك در صوتيكه خريدار ملك ، خريدار فيش مذكور باشد و يا اينكه متقاضي تلفن فوت نموده باشد واگذاري نوبت به احدي از ورّاث با اجازه ساير ورثه طبق گواهي مربوطه ملامانع است . 2-تعويض آدرس فيش كه با اخذ هزينه مربوطه و ارائه مدارك لازم و رعايت آئين نامه و مقررات شركت صورت مي‌گيرد . چون نرخ هزينه تعويض آدرس فيش در سه دوره مورد مطالعه يعني سالهاي 68و70و72 تغيير نكرده است لذا تفاوت‌ها در در آمدهايي كه در زيل آمده‌است فقط بخاط تغييرات   مي‌باشد كه اشاره مي‌شود .  سال    تعداد تعويض آدرس فيش    در آمد بريال    نرخ بريال سال 68 سال 70 سال 72    5217 13189 24221    2608500 6594500 12110500    500 500 500 تفاوت در آمد تعويض آدرس فيش در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 3986000 ريال بوده است .  تفاوت در ا‚د تعويض آدرس فيش در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 9502000 ريال بوده است .  تفاوت در ا‚د تعويض آدرس فيش در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 5516000 ريال بوده است .  3-تغيير نام تلفن كه با تنظيم فرم مربوطه و رعايت آئين نامه و مقررات مربوطه بلامانع است در محاسبات بعمل آمده چون نرخ هزينه تغيير نام تلفن نيز طي سالهاي 68و70و72 تغييري نداشته نداشته است لذا تفاوتها در درآمد به به شرح ذيل مي‌باشد.   سال    تعداد تعويض آدرس فيش    در آمد بريال    نرخ بريال سال 68 سال 70 سال 72    219 658 113    109500 329000 556500    500 500 500 تفاوت تغييرات در آمد تغيير نام تلفن در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 219500 ريال بوده است .  تفاوت تغييرات در آمد تغيير نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 227500 ريال بوده است .  تفاوت تغييرات در آمد تغيير نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 44700 ريال بوده است .  4-تغيير مكان تلفن كه با درخواست مشترك همراه است با در نظر گرفتن امكانات فني و رعايت آئين نامه و مقررات شركت بلامانع است .  5-تعويض شماره تلفن با در خواست كتبي صاحب امتياز تلفن با ذكر دليلي مزاحمت يا آزاد نشدن به موقع و يا نياز به پي در پي نمودن شماره و امثال آن در صورت وجود امكانات فني و يا بنا به نياز شركت مخابرات به شمارة مذكور و تعويض آن به شماره ديگر انجام مي‌شود . توسط امور مشتركين مخابرات دكتر حسابي و به درخواست مشتركين در سال 72 هشتاد و پنج مورد و در سال 73 يكصد و نود و دو مورد تعويض شماره انجام شده است .  6-قطع و وصل تلافن با تقاضاي كتبي صاحب امتياز آن و يا قائم مقام قانوني وي با تكنيل فرم‌هاي مربوطه پس از تسويه حساب و پرداخت بدهيهاي معوقه و هزينة قطع و وصل انجام خواهد شد و يا اينكه قطع ارتباط صاحب امتياز بعلت عدم پرداخت بدهي و يا دخالت غير مجاز در سيمكشي و تغيير مكان و منصوبات تلفن صورت مي‌گيرد .  با بررسي بعمل آمده چون نرخ هزينه قطع و وصل تلف در طي سالهاي 68و70و72 تغييري نداشته است لذا فقط به اعلام تغييرات در آمدها اكتفا ميگردد .   سال    در آمد از قطع وصل تلفن    نرخ قطع تلفن    بريال    نرخ وصل تلفن   بريال سال 68 سال 70 سال 72    3862000 4234000 60332750    1500 15000 1500    1000 1000 1000 تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 372000 ريال بوده است . تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 56098750 ريال بوده است . تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 56470750  ريال بوده است . 7-مزاحمت‌هاي تلفني ، در صورا تايجاد مزاحمت تلفني ، شاكي با در خواست كتبي خود و ارائه آن به امور مشتركين اقدام مي‌نمايند واحد مذكور با صدور فرم كشف مزاحمت نسبت به درخواست وذكور رسيدگي و پس از كشف مزاحم طبق قانون با خاطي برخورد مي‌نمايند .  كه در سال 72 به تعداد 1272 مورد و در سال 73 1540 مورد كشف مزاحم شده كه با تمامي‌آنان طبق مقررات برخورد گرديده است .  با توجه به اينكه با مزاحمين تلفي طبق آئينامه شركت مزاحمت ايران براي مزاحت بار اول ارتباط تلفني مشترك به مدت يك هفته همراه با اخطار كتبي و براي بار دوم بمدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع مي‌گردد . در مزاحمت بار دوم وصل مجدد تلفن پس از خاتمه سه ماه مجازات مقرر موكود به اخذ تعهد كتبي از مشترك يا قائم مقام قانوني وي مي‌باشد .  در مزاحمت بار سوم ارتباط تلفني مشترك موقتاً قطع و پرونده جهت رسيدگي به كميسيون رسيدگي به مزاحمت‌هاي تلفني احاطه مي‌گردد تا در صورت تائيد وقوع سه بار مزاحمت ، تلفن مزاحم سلب امتياز مي‌گردد (1) .  وصل مجدد تلفن مشترك در مزاحمت‌هاي بار اول و دوم مستلزم اخذ هزينه وصل طبق تعرفه مقرر و مصوب جاري شركت مخابرات مي‌باشد .    لذا با توجه به هزينه دريافتي از مزاحمين تلفني جهت قطع و وصل تلفن ( 1500-1000 ريال )(2) در مقايسه با در آمدي كه شركت مخابرات به علت قطع تلفن در مدت‌هاي ياد شده از دست مي‌دهد بسيار نا چيز مي‌باشد ولي به لحاظ ارائه خدمات مطلوب و سالم و برخورد با مزاحمين تلفني و ايجاد محيط امن و آرامش جهت كليه مشتركين ، خود را ملزم به رعايت مفاد مذكور مي‌باشد .    واحد آبونمان  پس از واگذاري امتياز خط تلفن به مشترك ابتدا دائري تلفن به واحد آبونما ارسال مي‌گردد تا اين واحد مشخصات دائري از قبيل نام ، نام خانوادگي ،‌آدرس ، شماره كنتور ، تاريخ دائري را به مركز كامپيوتر اعلام يا نسبت به صدور قبض تلفن و ارسال صورت حساب كاركرد اقدام شود . صورت حساب كاركرد تلفن‌ها در هر دوره دو ماهه صادر و ارسال مي‌گردد ،  كنتر برداري قبوض در ابتداي هر سيكل دو ماهه انجام و به مركز كامپيوتر ارسال مي‌كردد تا با توجه به كنتر قبلي كاركرد تلفن مشخص گردد، ‌پس از محاسبه كاركرد و صدور قبوض صورت حساب ، قبوض به واحد آبونمان ارسال مي‌گردد تا پس از اصلاحات مقدماتي به اداره پست جهت توضيع ارسال  گردد. قبوض صورتحساب تلفن قبل از تعويض به اداره پست جهت توضيع تحويل پاسخگويان آبونمان داده مي‌شود تا با توجه به اطلاعات موجود ، مشتركين مقرض به كاركرد و هزينة تلفن را نسبت به آن اگاه سازند و چنانچه اشكالي از قبيل اشتباه پانچيست در پانچ اطلاعات كنتور و غيره بود رفع و اصلاح نمايند .  پس از پرداخت مبالغ كاركرد تلفن‌ها طي قبوض صادره توسط مشتركين به بانك ، هر روزه وصوليهاي قبوض تحويل كاركنان حسابدار اين واحد مي‌گردد تا با حسابرسي‌هاي خود و صدور سند مربوطه آن را آماده و جهت ثبت در مركز كامپيوتر دسته بندي و ارسال نمايند . مشتركيني  كه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود اقدام ننمايند توسط مركز كامپيوتر ليستي تهيه و به واحد آبونمان جهت قطع تلفن‌هاي بدهكار داده مي‌شود كه اين واحد پس از بررسي تلفن‌ها به مركز مربوطه جهت اجرا ارسال مي‌دارد و پس از مراجعه مشتركين بدهكار جهت پرداخت بدهيها پس از وصول بدهي نسبت به وصل مجدد تلفن‌هاي مذكور اقدام مي‌نمايند .  چنانچه مشتركي بخواهد تلفن خود را از محلي به محل ديگر انتقال دهد چون آدرس تلفن مذكور مي‌بايستي تغيير نمايد از طريق امور مشتركين فرم تغيير مكان صادر و پس از اقدامات لازم اصلاحيه آدرس به اين واحد ارسال مي‌گردد تا اين واحد مقدمات كار و تغيير آدرس در قبوض را براي انجام به مركز كامپيوتر انجام دهد.  چنانچه مشتركي نسبت به كاركرد تلفن خود اعراض داشته باشد فرم مخصوصي براي تلفن مذكور تهيه و به مركز تلفن مربوطه ارسال مي‌گردد تا نسبت به كنترل كنتور تلفن مذكور اقدام نمايند و نتيجه سالم و يا معيوب بودن كنتر مشخص و به واحد آبونمان ارسال تا نتيجه به مشترك معترض اعلام شود .  با توجه به استفاده از تكنولوژي و تعديل نيروي انساني در اين واحد نكاتي چند ضروري بنظر مي‌رسد چون روزبروز كامپيوتر در زندگي انسان‌ها تاثير بسزائي را به جا مي‌گذارد و مردم با تكيه بر سرعت و افزايش حجم كارها و تعدد وظايف خود بيشتر به اين ماشين روي مي‌آورند لذا باعث گرديده كه امروزه ادارات ، شركتها و مؤسسات دولتي به جاي نيروي كار انساني رو به كامپيوتر نموده تا جائيكه امكان دارد از آن براي انجام فعاليت‌هاي خود كمال استفاده را بنمايند اين قائده براي شركت مخابرات نيز مستثناء نبوده و باعث تعديل نيروي انساني در اين شركت هم گرديده كه داراي فوائد و مضراتي بوده كه مختصرا توضيح داده مي‌شود .    فوائد و مضرات استفاده از كامپيوتر در آبونمان :  از فوائد اين طرح افزايش سرعت كار و كارائي فعاليت‌ها و سرعت گردش كار ،‌ارائه سريع ليست‌هاي مورد نياز ، ارائه آمارهاي لازم و ضروري جهت مديران به منظور دستيابي به اهداف شركت و همچنين استفاده از كامپيوتر باعث گرديده تا كاركنان با اين تكنيك نوين آشنا و ايجاد تخصص جديدي در بين كاركنان با دادن آموزشهاي لازم گردد .  از جهاتي سيستم‌هاي كامپيوتري باعث كاهش هزينه‌هاي پرسنلي به خاطر تعديل نيروي انساني بوده در حاليكه در كوتاه مدت شركت متحمل هزينه‌هاي سنگيني جهت خريد كامپوترهاي مورد نياز و آموزش پرسنل گرديده است ولي دراز مدت مقرون بصرفه مي‌باشد . ولي از طرفي با بكار گيري سيستم‌هاي كامپيوتري انجام بسياري از كاهايي كه تا قبل از بكار گيري توسط نيروي انساني مذكور به بيكاري جامعه افزوده شده و عدة بسياري براي امرار معاش خود با مشكل مواجه مي‌گردند كه جذب اينگونه افراد مستلزم ايجاد مشاغل جديدي و سرمايه گذاري زيادي در كل كشور مي‌گردد كه اين امر اجتناب نا پذير است و تا حصول نتيجه بايستي سياستي اعمال گردد كه اين مشكل به نحوي كه كمترين صدمه را داشته باشد حل گردد .  يكي ديگر از مضرات آن اين است كه چنانچه اشكالي در ارسال اطلاعات به مركز اطلاعات پيش آيد مي‌بايست تا دوره بعد ( دوره دو ماهه هر سيكل ) صبر نمود تا بتوان اشكال را بر طرف نمود در صورتيكه در سيستم دستي قبل از كامپيوتري شدن اين كار به راحتي در همان روز انجام مي‌گرفت و راحت‌تر اشكالات بر طرف گرديد . چون نرخهاي آمونمان تلفن‌هاي خود كار ، در آمد حق الفاظه ، در آمد خارج از مرز تلفن ، در آمد عوارض شهرداري ،‌ در آمد اجاره خط ، در سه دوره مورد مطالعه در سالهاي 68و70و72 تغييري نكرده است فقط به كل تغييرات در آمد هر يك اشاره مي‌شود .      فصل دوم    تشكيلات و روابط سازماني  در اين فصل براي شناخت اوليه سيستم مورد بحث ، تشكيلات و روابط سازماني واحدهاي مختلف و موقعيت مخابرات دكتر حسابي به عنوان معاونت اداره كل مخابرات استان تهران شهرستان كرج در اين ساختار و موقعيت سه اداره مالي اداري ، اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباطات شهري ، اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباطات راه دور به عنوان هسته‌هاي اجرايي فعاليتهاي اين معاونت مورد بررسي قرار مي‌گيرد .    چارت سازماني  مخابرات دكتر حسابي يكي از ادارات تابعه كل مخابرات استان تهران است كه بصورت معاونت اداره كل مخابرات استان تهران – شهرستان كرج ،‌اداره مي‌گردد كه سه اداره مالي اداري ، اداره نگهداري بهره‌برداري ارتباطات شهري ، اداره نگهداري بهره‌برداري ارتباطات راه دور و مراكز واحد‌هاي مخابرات تابعه را تحت نظارت و سرپرستي خود دارد . ( شكل 5 )  1-ساختار تشكيلاتي اداره شامل سه قسمت به شرح زير مي‌باشد ( شكل 6 ) .  الف:بخش حسابداري و آبونمان كه كليه عمليات مالي و كنترل دريافت‌ها و پرداخت‌ها را به عهده‌دارد .  ب:بخش خدمات عمومي‌كه كليه عملياتي اداري و دفتري و خدماتي ، تداركاتي را به عهده‌دارد .  كه شرح مفصل فعاليت بندهاي الف و پ در فصل «4» ارائه خواهد شد .  2-ساختار تشكيلاتي اداره نگهداري بهره‌برداري ارتبطات شهري به شرح زير مي‌باشد ( شكل 7 )  الف:مراكز تلفن شهري كه وظيفه نگهداري و بهره‌برداري سوئيچ شهري و تأمين ارتباط مشتركين را به عهده‌دارد .  ب:اطلاعات تلفن 118 كه وظيفه دادن اطلاعات در خصوص شماره مشتركين اعم از خصوصي و دولتي به درخواست كنندگان را به عهده‌دارد .  ج:نگهداري و پشتيباني فني نيرو كه وظيفه نگهداري و تأمين نيرو مورد نياز مراكز فني ، سيستم‌هاي مخابرتي را به عهده‌دارد .  ح:پشتيباني فني شبكه كابل و هوايي وظيفه پشتيباني و تهيه و تداركات لوازم مورد نياز شبكه‌هاي كابل و هوايي مراكز تلفني را به عهده‌دارد .  خ:واگذاري خطوط كه وظيفه بررسي و واگذاري خطوط تبفني را جهت برقراري تلفن متقاضيان و مشتركين به عهده‌دارد .  د:پشتيباني فني مراكز الكترونيك كه وظيفه پشتيباني و تهية‌ لوازم و قطعات مورد نياز مراكز را به عهده‌دارد .  ذ:كنترل و نظارت بر تلفن‌هاي همگاني .  3-ساختار تشكيلاتي اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباطات بين شهري به شرح زير مي‌باشد . ( شكل 8 )  الف:مركز نگهداري سوئيچ راه دور كه وظيفه تأمين و برقراري ارتباط بين شهري و بين‌الملل مشتركين تلفن خودكار را به عهده‌دارد .  ب:تلفن راه دور كه وظيفة تأمين و برقراري ارتباط بين شهري و بين‌الملل متقاضيان فاقد تلفن در شهرها و روستا‌ها را به عهده‌دارد .  پ:واحد تلگراف كه وظيفه مخابره و ارسال تلگراف متقاضيان را به اقصي نقاط دنيا به عهده‌دارد .  ح:واحد خطوط راه دور كه وظيفه كه وظيفه نگهداري خطوط بين شهري را به عهده‌دارد .  خ:كنترل و نظارت بر واحدهاي مخابراتي كه وظيفة كنترل و نظارت و تأمين ارتباط واحدهاي مخابراتي در محدوده حوزة مربوطه را به عهده‌دارد .  كه شرح مفصل فعاليت بنديهاي الف ، ب و خ در فصل «6» ارائه خواهد شد .  از آنجائيكه تعيين چارت سازماني هر اداره اي توسط امور تشكيلات و بهبود روش‌هاي شركت مخابرات ايران در تهران بر اساس اگوهايي كه در اختيار دارند صورت مي‌گيرد نمي‌تواند در برگيرنده همه نيازهاي سازماني باشد .  به عنوان مثال : تعداد نفراتي كه جهت واحد نگهداري و نوسازي خطوط در نظر گرفته مي‌شود بر اساس ميزان كيلومتر خطوطي است كه بايستي نگهداري و نوسازي شود . در صورتيكه جهت تعيين تعداد نفرات با باكس سازماني واحد مذكور در هر شهرستاني بايستي با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي و مسيرهاي خطوطي كه بايستي نگهداري شوند تعيين گردد .  پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
646_391832_7464.zip66k