سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کاراموزی ساخت مجتمع بهداشتي پزشكان

 گزارش کاراموزی ساخت مجتمع بهداشتي  پزشكان

دالنود  گزارش کاراموزی رشته عمران  ساخت مجتمع بهداشتي  پزشكان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 35

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه 

ساخت مجتمع بهداشتي تشخيصي درماني پزشكان واقع در بلوار حجاب قاسم آباد برعهده شركت پيمانكاري بهسازان شرق بوده كه اين شركت گريد 3 ابنيه و گريد 2 تأسيسات را دارا مي باشد. ارجاع كار به كار فرمايي شركت سرمايه گذاري توس گستر از طريق مناقصه و بر اساس فهرست بها در زميني به متراژ سه هزار و پانصد متر مربع و با زيربنايي معادل دوازده هزار متر مربع به شركت بهسازان شرق واگذار شده است. كه اين شركت پيمانكاري به مدير عاملي آقاي مهندس شريف خاني اداره مي شود. هدف از اجراي اين پيمان (ساخت مجتمع پزشكان) ايجاد يك مجتمع مجهز بهداشتي درماني در بلوار حجاب قاسم آباد مشهد بوده كه مي تواند براي اهالي منطقه بسيار مفيد واقع شود. شروع اين پيمان در تاريخ 18 ارديبهشت 1384 آغاز شده و تا پايان آذرماه 1386 پايان مي پذيرد. تعداد پرسنل كارگاهي و دفتري پيمانكار شامل چهار مهندس و يك تكنسين فني، يك كارپرداز، يك مأمور خريد، سركارگر، انباردار 30 معمار و بطور معمول 25 كارگر مي باشد. تعداد مهندسين ناظر براي اجراي صحيح پروژه 2 نفر مي باشد كه در كارگاه مقيم مي باشند كه اين طرح با مشاورت شركت وراز انجام مي پذيرد. مهندس مشاور يا واحد تهيه كننده برآورد با توجه به شرايط و نياز هر كار و همچنين روش انتخاب شده براي اجراي آن اقتصادي ترين روش براي تجهيز كارگاه را تعيين و بر مبناي آن هزينه هاي مربوط را طبق رديف هاي پيش بيني شده در فهرست تجهيز و برچيدن كارگاه برحسب قيمتهاي محل اجراي عملياتي و با منظور نمودن هزينه هاي بالا سري به صورت مقطوع برآورد نموده و در برابر رديف هاي مورد نظر درج مي كند و چنانچه مشخصات ويژه اي براي تجهيز و برچيدن كارگاه لازم باشد آن را در اسناد مناقصه و پيمان درج مي كند. و براي ساختمانهايي كه احداث مي شوند ارزش مصالح بازيافتي از هزينه احداث كسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور مي شود. قدرت و توان اجرايي پيمانكار مناسب بوده و ماشين آلاتي از قبيل تاور، وانت، كانكس و ... را در اختيار دارد.   فصل اول :  ميلگردهاي استفاده شده در ساختمان بتني پزشكان از نوع AIII بوده و در قطرهايي از قبيل Q28 و Q26 و Q24 در بعضي موارد از Q30 استفاده  شده است و براي مش حرارتي سقف از ميلگرد Q10 استفاده مي شود. بتن ها بسته به موقعيت استفاده شده داراي عيارهاي مختلف از جمله 250، 300، 350 و 400 كيلوگرم در هر متر مكعب بوده بطوري كه بتن استفاده شده در سقف داراي عيار 400 كيلوگرم در متر مكعب مي باشد روان كننده ها بيشترين مصرف را در مواد مضاف به بتن دارا مي باشند كه موجب مي شود بتن كارپذيرتر شده و نسبت آب به سيال نيز تغيير نكند. با توجه به حجم زياد ستونهاي بتني نيروي لزله توسط اين ستونها و نوع اتصالات آنها به تير مستهلك مي شود و بطور كلي نيروي زلزله جذب ستونها شده و تقليل مي يابد. بيمارستهانها و ساختمانهاي پزشكي درماني از درجه اهميت بالايي برخوردار هستند چون در آن واحد بيش از 300 نفر در آنها هستند و انتظار مي رود اين ساختمانها بعد از زلزله قابليت بهره برداري خود را بتوانند حفظ كنند. تيپ هاي تير و ستون هاي بكار رفته متنوع مي باشند بطوري كه براي ستونها از كوچكترين مقطع كه cm40 40 بوده تا بزرگترين مقطع cm 8080 استفاده ش ده است و براي تيرها داريم :  Cm 2550 – cm 4550 – cm 4050...................... cm 10270 در ستونها حداقل تعداد ميلگردهاي طولي در چند وجهي ها به تعداد گوشه ها و در ستونهاي با مقطع دايره 6 ميلگرد مي باشد. تمامي آرماتورها بايد بصورت سرد خم شوند مگر اينكه مهندس مسئول به شكل ديگر اجازه دهد و آرماتوري كه قسمتي از آن در بتن قرار گرفته است نبايد در كارگاه خم شوند به جز آنچه در نقشه هاي طرح مشخص شده است يا بوسيله مهندس مسئول اجازه داده شود گاهي بر اساس شرايط اجرايي ممكن است خم كردن ميلگردها لازم شود خم كردن چنين ميلگردهايي در كارگاه نبايد بدون اجازه مهندس مسئول انجام گيرد همچنين مهندس مسئول بايد تعيين كند كه آيا ميلگردي بصورت سرد خم شوند يا اينكه آنها را حرارت داد در ضمن خم ها بايد به شكل تدريجي باشد. در صورت حرارت دادن حرارت بايد به گونه اي باشد كه به بتن آسيبي نرسد. در زمان بتن ريزي بايد دقت شود كه آرماتور فلزي از كل روغن يا ساير پوشش هاي غير فلزي كه چسبندگي آرماتور و بتن را كاهش مي دهد پاك شده باشد و در ضمن براي بستن آرماتورها نبايد متقاطع را به يكديگر جوش داد مگر اينكه مهندس مسئول اجازه دهد چون جوش دادن ميلگردهاي متقاطع مي تواند بوسيله ايجاد اثر بريدگي (notch effect) از لحاظ متالو»ي يك ميلگرد را در نقطه جوش شده به شدت تضعيف كند. بايد در نظر داشت كه حداقل فاصله آزاد بين ميلگردهاي موازي در يك رديف نبايد از هيچيك از دو مقدار db (قطر اسمي ميلگرد) و 2.5 سانتي متر كمتر باشد. در موردي كه آرماتورهاي موازي در دو يا چند رديف قرار مي گيرند ميلگردهاي رديف بالايي بايد مستقيماً روي ميلگردهاي رديف پائيني واقع شود و فاصله ازاد بين رديف ها بايد حداقل برابر 2.5 سانتي متر باشد. در اعضاي فشاري مسلح شده به آرماتور مارپيچ يا تنگ، فاصله آزاد بين ميلگردهاي طولي نبايد از هيچيك از دو مقدار dp 1.5 3.8 سانتي متر كمتر باشد، اين محدوديت ها اساساً به اين دليل اعمال مي شود كه به بتن اجازه داده شود كه به آساني به داخل فضاهاي بين ميلگردها و بين ميلگردها و قالب نفوذ كرده و از كرمو شدن بتن جلوگيري نمايد. و مطمئن شدن از اين موضوع كه آرماتورها روي يك خط متمركز نشده اند كه اين مورد مي تواند ترك خوردگي برشي يا ترك خوردگي ناشي از افت را سبب شود. در مورد ميلگردهاي گروه شده بايد به اين نكته توجه داشت كه ميلگردها بايد در داخل فاموتها يا تنگها محصور شوند و در تيرها نبايد ميلگردهاي بزرگتر از Q36 را با يكديگر گروه نمود. بتن خط براي آرماتور : پوشش بتني كه بعنوان محافظي براي آرماتور در برابر هوا و اثرات ديگر است از سطح بتن تا سطح بيروني فولادي كه ضابطه پوششي در مورد آن اعمال مي شود اندازه گيري مي گردد. در موردي كه حداقل پوشش براي يك نوع عضو ساختماني بيان شده است حداقل پوششي بتني اگر آرماتور عرفي، ميلگردهاي اصلي را در برگرفته باشد تا لبه خارجي خاموتها تنگها يا مارپيچها اندازه گيري مي شود و اگر بيش از يك رديف آرماتور اصلي بدون خاموت يا تنگ بكار برده شود تا سطح خارجي بيروني ترين رديف ميلگردها اندازه گيري مي شود. براي آرماتور بايد حداقل پوشش بتني مندرج در زير را تأمين نمود :  الف :                                 پوشش حداقل cm  بتني كه بر روي زمين ريخته شود و بطور دائم در تماس با آن باشد        7.5 ب:  بتني در معرض زمين يا هواي خارج  ميلگردهاي T18 تا T58                            5 ميلگرد T16 سيم هاي به قطر 16 ميلمتر و كوچكتر                 3.8 ج : بتني كه در معرض هوا يا در تماس با زمين نيست :  براي تيرها و ستونها آرماتور اصلي ، تنگ ها، خاموتها، مارپيچها         3.8 در مورد ميلگردهاي انتظار طولي خم شده (ميلگردهاي ستون كه بعلت كم شدن ابعاد مقطع ستون در محل طبقه جهت امتداد يافتن در ستون طبقه فوقاني بايد خم شوند) لازم است با ضوابطي مطابقت داشته باشد:  شيب قسمت مايل ميلگرد انتظار خم شده نسبت به محور ستون نبايد از 1 به 6 بيشتر گردد و قسمتهايي از ميلگرد انتظار خم شده خم شده كه در بالا و پائين محل خم ها قرار دارند بايد موازي با محور ستون باشند. براي مارپيچ بايد از ميلگرد يا سيم يكپارچه كه بطور يكنواخت پيچيده شده تشكيل شوند و به گونه اي ساخته شوند كه جابجايي و جايگذاري آنها را بدون اعوجاج و تغيير ايجاد از مقادير مورد نظر ميسر سازد. براي ساختمانهايي با بتن ريزي در جا قطر مارپيچ نبايد از 1 سانتي متر كمتر باشد. فاصله آزاد بين مارپيچها نبايد از cm 7.5 بيشتر و از 3.5 سانتي متر كمتر گردد و در انتها مهار آرماتور مارپيچ بايد بوسيله 1.5 دور پيچيدن اضافي ميلگرد يا سيم مارپيچ در هريك از دو انتهاي مارپيچ تأمين شود. و ميله هاي موجود در آرماتور مارپيچ بايد از نوع ميله هاي پوششي بطول db 48 و حداقل 30 سانتي متر باشد. آئين نامه اجازه مي دهد كه مارپيچ ها را در تراز پائين ترين آرماتور افقي اتصال يافته بداخل ستون قطع نمود. به هر حال چنانچه يك يا چند طرف ستون توسط تيرها يا براكت ها ستون را از همه طرف احاطه مي كنند ولي داراي عمق هاي متفاوتي هستند تنگها بايد از مارپيچ تا تراز آرماتور افقي واقع در كم عمق ترين تير يا براكت اتصال يافته به داخل ستون امتداد يابند. اين تنگهاي اضافي جهت محصور نمودن آرماتور طولي ستون و قسمتي از ميلگردهاي تيرها كه جهت تأمين مهاري به داخل ستون خم شده اند قرار داده شوند. مارپيچها بايد بطور محكم در محل خود با گام و امتداد صحيح نگه داشته شود تا از جابجايي آنها در طول مدت بتن ريزي جلوگيري شود آرماتور تنگ براي اعضا فشاري بايد با ضوابط زير مطابقت داشته باشد: 1. تمام ميلگردهاي غير پيش تنيده بايد توسط تنگهاي جانبي محصور شوند براي ميلگردهاي طولي 32T يا كوچكتر حداقل ميلگرد T10 و براي ميلگردهاي طولي T34 تا T58   و ميلگردهاي طولي كروه شده حداقل ميلگرد T12  بايد به كار برده شود فاصله قائم بين تنگها نبايد از هيچيك از مقادير 16 برابر قطر ميلگردهاي طولي 48 برابر قطر ميلگرد يا سيم تنگ و كوچكترين بعد عضو فشاري تجاوز نمايد. خاموتها بايد به گونه اي ترتيب يابند كه تمام ميلگردهاي گوشه و نيز ميلگردهاي طولي به طور حداقل يك در ميان در گوشه يك تنگ با زاويه داخلي حداكثر 135 درجه قرار گرفته و بطور جانبي نگه داشته شود و بعلاوه هيچ ميلگردي نبايد از ميلگردهاي دو طرف خود كه در گوشه اين تنگها قرار گرفته اند فاصله آزادي بيش از 15 سانتي متر داشته باشند. در مواردي كه ميلگردهاي طولي روي محيط يك دايره قرار مي گيرند مي توان از تنگهايي به شكل يك دايره كامل استفاده نمود. بايد توجه داشت كه كليه ميلگردهاي طولي تحت فشار بايد در داخل تنگهاي جانبي محصور شوند و محل قلاب خاموتها به سمت داخل ستون بوده و محل آن يكي در ميان تغيير يابد. آرماتور فشاري موجود در تيرها بايد توسط تنگها يا خاموتها محصور گردند كه از كمانش جانبي آن جلوگيري شود. براي اجراي ميلگرد تيرها ابتدا آرماتور بند ميلگردهاي طولي را به بالاي آرماتورهاي انتظار ستون مي بندد و خاموتها را دور ميلگردهاي طولي بافته و سپس آنها را آزاد مي كنند ميلگردها كه اينكه شبكه شده اند در جاي خود قرار مي دهند جهت انجام اين كار ابتدا قالبهاي (چوبي يا فلزي) افقي زير تيرها را به ستونها چسبانده (قالب هاي زيرسري) و دو ميلگرد در راستاي عمود بر ميلگردهاي طولي قرار مي دهند و ميلگردهاي طولي را در بالاي ستون مي بافند سپس ميلگردهاي عمود بر ميلگردهاي طولي را آزاد كرده و تير بافته شده به پائين سقوط مي كند و در جاي خود روي قالب زير سري قرار مي گيرد سپس دور آن را قالب عمودي بسته و كل سقف را تيرچه و بلوك گذاري مي كنند. همچنين يك بلوك 55  5 سانتي متري را بوسيله سيمي به آرماتور طولي بسته شده قرار مي دهند تا به هنگام آزاد نمودن ميلگردهاي طولي از قيدها و پس از قرارگيري روي قالب زير سري اين بلوك مانع از چسبيدن ميلگردها به قالب شده و ايجاد پوشش (Cover) بتني نمايد. در ضمن يك ميلگرد كوچك به روي ميلگرد طولي جوش مي دهند تا يك ميزان جهت بتن ريزي باشد و به هنگام بتن ريزي بتن سقف تا روي ميلگرد مذكور ريخته و ماله كشيده شود و اين ميلگرد تأمين كننده پوشش روي ميلگرد طولي فوقاني تير مي باشد. بعد از آرماتور بندي پوترهاي بتني اقدام به چيدن تيرچه ها مي كنند اين كار در كارگاههاي كوچك توسط كارگران و با احتياط كامل ميسر مي شود طوري كه هيچ كجاي بتن تيرچه نبايد ضربه ببيند و در كارگاههاي بزرگ اين كار توسط تاور انجام مي شود. بعد از حمل تيرچه ها اقدام به چيدن مي كنند براي انجام اين كار مقداري از بتن انتهاي تيرچه ها را مي تراشند تا ميزان درگيري تيرچه ها با بوته بتني بيشتر شود سپس بين آنها در دو سرشان يك تيرچه گذاشته و آنها را مرتب مي كنند و به فاصله يك بلوكه از يكديگر قرار مي دهند و يا براي اينكه سقف سبكتر شود از پلي استايرن بجاي بلوك استفاده مي شود در ضمن براي اينكه سرعت كار افزايش يابد از يك تكه چوب استفاده مي كنند به اينصورت كه يك تكه چوب را به اندازه بلوك (پلي استايرن) مي برند و بجاي قرار دادن بلوك (پلي استايري) از چوب استفاده مي كنند بعد از قراردادن تيرچه ميلگردهاي تيرچه را با سيم به ميلگردهاي پرترهاي بتني مي بندد و سپس اقدام به چيدن پلي استايرين از دو طرف مي كنند و در دهانه هاي بزرگ براي تقويت ديافراگم افقي ساختمان در امتداد عمود بر امتداد تيرچه ها و براي توزيع يكنواخت بار روي سقف تيرچه و بلوك و همچنين در محل هايي كه بار منفر موجود باشد كلاف مياني بتني كه جهت آن عمود بر جهت تيرچه هاست در سقف تعبيه مي شود  حداقل عرض كلاف مياني، برابر عرض بتن اشنه تيرچه و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود. و در صورتي كه بار زنده سقف كمتر از 350 كيلوگرم بر متر مربع و طول دهانه بيشتر از 4 متر باشد يك كلاف مياني در سقف تعبيه مي شود و براي دهانه كمتر از 4 متر و بار زنذه كمتر از 350 كيلوگرم بر مترمربع به كلاف مياني نيازي نيست.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
645_391831_9128.zip32.6k