سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کاراموزی شركت تـوليدي قند شيروان

گزارش کاراموزی شركت تـوليدي قند شيروان

دانلود گزارش کاراموزی رشته صنایع غذایی  شركت تـوليدي قند شيروان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 20

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

  تاريخچه شركت : 

شركت تـوليدي قند شيروان در تاريخ 31/3/1337 تاسيس و تحت شماره 331 دراداره ثبت مشـهد وشماره 8839 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است .  شركت تا سال 1355 در مـالكيت آقـاي محمد ولي مهروي قرار داشته و در سال مذبور قسمت عمده سهام شركت توسط آقاي هژبر يزداني خريداري وشركت تاتاريخ 15/9/1357 توسط نامـبرده اداره مي شده است .در سال 1370 به موجب  صورتجـلسه تنظيمي كـارخانه از تـاريخ 3/6/70 به بنياد مستضعفـان وجانبازان تحت عنوان شركت توليدي قند شيروان ، قوچـان ،بجنورد  تحويل گرديده است.  ساير اطلاعات شركت :  تعداد كاركنان رسمي در فروردين ماه :   اداري = 120  نفر                                 كارخانه = 494  نفر  تعداد سهام اين شركت 10947538 مي باشدكه ارزش اسمي هرسهام آن 000/1ريال     مي باشد . تعداد اعضاء هيئت مديره 6 نفره بوده و حق امضاء با مدير عامل شركت مي باشد. حسابرسان داخلي ، زير نظر مدير عامل شركت مي باشد.                                                                       موضوع فعاليت شركت :                    فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:    الف : انجام كليه امور توليدي مربوط به صنعت قند سازي و تصفيه و                            استخراج شكر            ب : مبادرت هر گونه عمليات و معاملات مجاز به طور مستقيم و غير مستقيم              براي انجام فعاليتهاي مذكور در بند الف ضروري يا مفيد باشد .           ج : مشاركت در ساير شركتهايي كه موضوع  آنها با فعاليت در بند الف منطبق         ومرتبط باشد.                                                                        مقدمه     تعريف سيستم : سيستم مجموعه اي از اجزاء به هم پيوسته است كه در جهت نيل به يك ياچند هدف با هم پيوسته اند به طـوري كه يك يا چند داده وارد آن شـوديك يـا چند داده از آن خارج مـي شـود و سيـستم از اجزاء كوچكتر تشكيل شده است . سيستم حقوق و دستمزد يكي از سيستمهاي مهم موجود در داخل سيستم كلي موسسات است كه نقش با اهميتي درايجاد رابطه مناسب بين كاركنان، كارفرماو ادارات دولتي ايفا مي كند .        اهميت سيستم حقوق و دستمزد :     هزينه حقوق و دستمزد نشـان دهنده سهم نيروي كــار در تـوليد محصولات             وارائه خدمات بوده و يكي از مهمترين هزينه هاي عمـلياتي اغلب موسســات        است.وظايف حســابداران در مورد هزينه حقوق و دستمزد از سـاده ترين و           در عين حال با اهميت ترين آنها است .محــاسبه و پرداخت درست و مناسب          حقوق و دستمزد يكي از عوامل مـــوثر در ايجاد رابطه مطلوب بين كاركنان         (كارگران ) و كارفرما مي باشد .       مدارك سيستــم حقوق و دستمزد كـه به درستي تهيه وبه آساني قابل فهم          باشند نيز يكي ديگر از عوامــل با اهميت دربرقــراري رابطــه منـاسب بين          مديريت مـوسسات، كاركنان و مقامات قانــوني از قبيل ادارات كــار ، بيمه ،        مالياتها  و ……… است.                                                                                                                                        تعريف سيستم حقوق و دستمزد : درمــوًسسات مختلف پرداخــت حــقوق و دستمــزد به هــر يك از كــاركنــان  مي تواند بر اساس ســاعات كار به صورت دستمزد روزانه يا هفتگي ويا حقوق ماهانه باشد .هنگام پرداخت حقوق و دستمزد اطلاعــات مربـوط به دريافتـي هر يك از كــاركنان بايستي همــراه با ريز محـاسبات و مبتنـي بر مـدارك كـاركرد وي پردازش و ارائـه شــــود.    بنابراين مي توان سيستم حقوق و دستمزد را به صورت زير تعريف نمود :  سيستم حـقوق ودستمزد مجموعه اي از اجزاء بهم پيوسته در داخل يك موسسه اســت كه داده هــاي مــربوط به سـهم نيروي كاردرتوليد محصولات و يا ارائه خدمات را به صورتها و اطلاعات حقوق و دستمزد تبديل مي كند.داده هاي مربوط به سـهم نيروي كــار عبارتند از : نـام كــارمند ، شماره تا مين اجتماعي، ساعات كاركرد،نرخ ودستمزد ،اضافه كاري ، كسورات بهينه وماليات و.......  كنترل داخلي سيستم حقوق ودستمزد : كنترل داخلــي منــاسب براي سيستم حقــوق ودستمزد مانند ساير روشهاي كنترل داخلي كه شامل تقسيم دقيق وظايف ومسئوليتها در سيستم حقوق ودستمزد است .                                                      در اغلب موسسات وظايف ومسئوليتهاي حقوق ودستمزد دردواير زير تقسيم شده است:                               1. دايره كار گزيني                                 2. دايره ثبت اوقات كار                                  3. دايره حقوق ودستمزد                                4.دايره پرداخت   كنترل داخلي موثر بر سيستم حقوق ودستمزد شامل تفكيك دقيق وظايف بالا از يكديگر ، انجام هر يك از وظايف توسط دايره مربوط به صورت جداگانه و عدم تداخل اين وظايف با يكديگر است. در ادامه وظايف هر يك از دواير مذكور به طور خلاصه بررسي مي شود.   1.دايره كارگزيني :  وظيفه عمده اين دايره از سيستم حقوق ودستمزد ، تامين نيروي كار لازم براي قسمتهاي مختلف موسسه است .دايره كار گزيني علاوه بر انجام وظيفه بالا ،آئين نامه هاي استخدامي را تهيه وبرنامه هاي آموزشي ،شرح وظايف وارزيابي مشاغل را انجام مي دهد .استخدام كاركنان جديد ممكن است براي جايگزيني با كاركنان ديگر ويا براي توسعه فعاليتهاي موسسه صورت گيرد .اين دايره با هماهنگي مسئولين ساير دواير،شرايط وتعداد كاركنان كه بايد استخدام                                                       شوندراتعيين كرده وبارعايت مقررات استخدامي موسسه اقدام به استخدام           كاركنان مورد لزوم مي نمايد. مقررات استخدامي مورد عمل در موسسه علاوه بر مطابقت با مقررات خاص داخلي آن موسسه بايستي با قوانين ودستورالعملهاي وزارت كاروامور اجتماعي ،سازمان تامين اجتماعي وساير موارد قانوني هماهنگي ومطابقت داشته باشد.پس ازاستخدام كارمند جديد وانجام مراحل مختلف استخدام توسط دايره كارگزيني اين دايره سوابقي كه نشان دهنده تاريخ استخدام،نرخ حقوق ودستمزد تصويب شده وكسور مربوطه رابه دايره حقوق ودستمزد ارسال مي كند .تغيير نرخ حقوق ودستمزد واحياناخاتمه كار (قطع رابطه شغلي با موسسه)كاركنان بايستي سريعا به دايره حقوق ودستمزد اطلاع داده شود تا موضوع را هنگام محاسبات وتنظيم سيستم هاي مربوط در نظر داشته باشند.  2. دايره ثبت اوقات كار :  نگهداري مداركي كه نشان دهنده اوقات كار هر يك ازكاركنان دردوره هاي مشخص هفتگي يا ماهانه باشد،اولين ومهمترين مرحله از مراحل جمع آوري دادهاي مربوط به تقسيم حقوق ودستمزد است . براي انجام درست اين موضوع از وسايل ومدارك زير استفاده مي شود:  1_كارت ساعت :   كارت ساعت محكمترين و گوياترين مدرك حضور كاركنان در محل كار خود از ساعت ورود تا ساعت خروج مي باشد .كارت ساعت در دايره ثبت اوقات كار كنترل و جمع آوري مي گردد.چون دريافتهاي هر يك از كاركنان مبتني بر كارت                                                      ساعت بوده واز طرفي پس از امضاء كارت ساعت توسط فرد مسئول،محاسبه وپرداخت نهايي صورت مي گيرد،كارت ساعت ودقت وصحت آن نقش بسيار با ارزشي در رابطه بين كاركنان و كارفرما ايفا مي كند .در بيشتر اوقات طرز برداشت كاركنان جديد از وضعيف كنترل داخلي در يك موسسه به دقت در انجام وظيفه دايره ثبت اوقات كار بستگي دارد .كارت ساعت شامل نام وشماره استخدامي هر  يك ازكاركنان بوده وهر كارت ساعت معمولا يك دوره پرداخت حقوق و دستمزد را در بر مي گيرد .يك كارت ساعت تكميل شده نشان دهنده ساعت شروع به كار و خاتمه كار هر يك از كاركنان را در هر روز ويا نوبت كاري وميزان ساعت اضافه كاري را نشان مي دهد.  2_ماشين ساعت زن :  ماشين ساعت زن وسيله اي براي ثبت و انعكاس اوقات حضور كاركنان در محل كار بر روي كارت ساعت  مي باشد .در يك سيستم مناسب حقوق و دستمزد ،يك شماره كارت ساعت براي هر يك از كاركنان اختصاص داده مي شود . شماره كارت ساعت ذكر شده بعنوان شماره شناسايي كارمندان در ليست حقوق و دستمزد مي باشد .معمولا مسئولين اوقات كار هنگام تعويض كارت ساعت ويا ورود وخروج كاركنان در نزديكي محل ماشين ساعت زن براي تسريع ورود و خروج كاركنان و حصول اطمينان از نحوه صحيص ثبت ساعات كار بر روي كارتهاي ساعت مستقر مي شوند . در برخي از قسمتهاي اين شركت از سيستم دستي براي كنترل حضور و غياب و تعيين ساعات كاركنان استفاده مي شود .در اين قسمتها كارت اوقات كار معمولا توسط سرپرستان و افراد مسئول ومورد اعتماد تكميل مي گردد.                                                     روشهاي دستي از قبيل روش ذكر شده از دقت و صحت روش استفاده از كارت ساعت و ماشين ساعت زن برخوردار نمي باشند.كارتهاي ساعت پس از تكميل وامضاء شدن در دايره ثبت اوقات كار براي محاسبه و تنظيم سيستمهاي حقوق و دستمزد به قسمت حقوق و دستمزد ارسال مي شود .  3. دايره حقوق ودستمزد :  محاسبه وتعيين حقوق ودستمزد ناخالص دريافتي هر يك از كاركنان وتهيه وتنظيم ليست حقوق ودستمزد بر اساس كارتهاي ساعت ارسال شده از دواير ثبت اوقات كار،در دايره حقوق ودستمزد انجام مي شود.وظايف وعمليات اين دايره به وسعت وحجم عمليات مشترك بستگي كامل دارد در چندسال پيش در اين شركت دايره حسابداري حقوق ودستمزد،توسط يك يا چندكارمندمحاسبه وتهيه ليست حقوق ودستمزدبه صورت دستي انجام مي شد.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
562_391244_7105.zip15.4k