سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

پروژه كارآفريني و طرح توجیهی اداره برق

پروژه كارآفريني و طرح توجیهی  اداره برق

دانلود پروژه كارآفريني و طرح توجیهی  اداره برق بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 70

تاريخچه تاسيس شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان :

شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان در تاريخ 1/1/1372 با101 مگاوات پيک بار و136259 مشترک عملا از شرکت برق منطقه ای زنجان منفک گرديده و در حال حاضر دارای 16شهر ، 16 بخش و46 دهستان می باشد که در سال85 با3/376 مگاوات پيک بار 253342 مشترک وتعداد 4844 پست هوايی وزمينی با قدرتی حدود 872 مگا ولت امپر وبا 6591 کيلومتر طول شبکه 20 کيلو ولت هوايی و زمينی وبا 4444 کيلومتر طول شبکه فشار ضعيف هوايی وزمينی و904روستای برقدار خود ادامه می دهد  وضعيت تامين برق شهرستان زنجان :  اولين نيروگاه زنجان درسال1320 توسط بخش خصوصی شرکت سهامی برق خمسه با يک دستگاه ديزل ژنراتور 115 اسب بخار اغاز بکار نمودو به تدريج 4 دستگاه ديگر با قدرتهای  90  ، 575  ،  630  ،  1200  اسب بخار به نيروگاه اضافه ومورد بهره برداری قرار گرفت وبالاخره در سال 1348 تاسيسات فوق تحويل برق تهران شده وبه شبکه سراسری وصل گرديد . در حال حاضرشهرستان زنجان دارای 1718 پست هوايی وزمينی با قدرت حدود 374 مگاولت امپروحدود1722 کيلومتر طول شبکه KV20  هوايی وزمينی و1704 کيلومتر طول شبکه ضعيف هوايی وزمينی ، شهرستان ماهنشان دارای 404 پست هوايی وزمينی با قدرتی حدود 37 مگا ولت امپر وحدود 796 کيلومتر طول شبکه KV20 هوايی و زمينی و404 کيلومتر طول شبکه ضعيف هوايی و زمينی ، شهرستان طارم دارای 386 پست هوايی وزمينی با قدرتی حدود 37 مگاولت امپر و حدود 464کيلومتر طول شبکه KV20 هوايی وزمينی و261 کيلومتر طول شبکه ضعيف هوايی وزمينی وشهرستان ايجرود دارای 201 پست هوايی وزمينی با قدرتی حدود 24 مگا ولت امپر وحدود 458 کيلومتر طول شبکه KV20  هوايی وزمينی و225 کيلومتر طول شبکه ضعيف هوايی وزمينی می باشد . فرايند عمل در سيستم حسابداری شرکت برق استان زنجان : بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای يک سال مالی تهيه وحاوی پيش بينی اقلام درامد وسايرمنابع تامين اعتبار وبراورد هزينه ها برای انجامفعاليت ها ، اجرای طرح ها وعملياتی است که منجر به حصول هدفهای شرکت می شود .  سال مالی از اول فروردين ماه هر سال شروع ودراخراسفند ماه همان سال پايان می يابد به استثنای سال اول که از تاريخ تشکيل شرکت شروع ودراخراسفندهمان سال خاتمه می يابد .  درامد شرکتها وساير منابع تامين اعتبار شرکت عبارت است از کليه وجوه دريافتی مشروحه زيرکه دربودجه شرکت تحت عنوان درامدهاوسايرمنابع منظورمی گردد : الف) وجوه دريافتی بابت توزيع يا فروش برق  ب) وجوه دريافتی بابت نگهداری شبکه روشنائی معابر يا ابونمان برای نگهداری  تاسيسات برق ( از مشترکين )  ج) وجوه دريافتی از مشترکين بابت حق انشعاب برق وهزينه های نيرورسانی وهزينه مشارکت ( نسبت به سهم بخش توزيع )  د) وجوه دريافتی از ساير منابع  ه) وجوه حاصله از سرمايه گذاری يا مشارکت در ساير شرکتها  و) وجوه حاصله از انجام خدمات فنی برق  ( عيب يابی  - تعميرات و...)  4- هزينه های شرکت عبارت است از پرداختهايی که به صورت قطعی به ذينفع درقبال کار ، خريد وتعهد ويا به عنوان کمک وهر عنوان ديگری که دربودجه شرکت منظور شده است صورت می گيرد وبه طور کلی هزينه ها را می توان به 2دسته تقسيم کرد:  الف ) هزينه های جاری  ب) هزينه های سرمايه ای  شايد بتوان مساله تشخيص وتفکيک هزينه های سرمايه ای و جاری را از مهمترين مسائل حسابداری شناخت زيرادراين زمينه قاعده وضابطه روشنی نيست. در شرکتهای توزيع نيروی برق طبق ايين نامه مالی داخلی خود هزينه ها را به 5  بخش تقسيم نموده اند :  الف) هزينه های خريد  ب) هزينه های توزيع وفروش انرژی ج ) هزينه های عمومی واداری چ)هزينه های سرمايه گذاری وتوسعه  ح) هزينه هايی که در اداره نيروگاه های ديزل وگازی محلی يا شبکه های توزيع  بر حسب قرارداد های منعقده انجام می شود .  عبارت است از تعيين وانتخاب کالا وخدمات وساير پرداختها که تحصيل يا انجام انها برای نيل به هدف های شرکت ضروری است.  پارامترهاي مهم در طراحي پست ها و انتخاب تجهيزات: در طراحي پستها بايد پارامترهاي مختلفي را در نظر گرفت.چند پارامتر مهم در زير آمده است. الف:شرايط محيط:اين عوامل نقش مهمي در طراحي ها دارند و عمدتاً عبارتند از: 1.درجه حرارت حداكثر محيط:بطور كلي تحت تأثير دو درجه حرارت مي باشد: الف:محيط      ب:گرماي حاصل از تحت ولتاژ قرار گرفتن و اين دو مقدار بايد ثابت باشند. 2.درجه حرارت حداقل:دستگاه بايد بتواند در كمترين درجه حرارت محيط كار كند. 3.ارتفاع از سطح دريا:با افزايش ارتفاع چگالي هوا كم شده و مقدار ولتاژ شكست هوا براي يك فاصله مشخص كمتر مي شود. 4.مقدار يخ:دستگاهها بايد مقاومت مكانيكي در مقابل يخ هاي زمستان را داشته باشند. 5.سرعت باد:سرعت باد در محل يك پست بايد در طراحي تجهيزات و اتصالات مورد توجه قرار گيرد. 6.زلزله:وسايل بايد با توجه به اطلاعات در مورد زلزله طراحي شوند و تهيه گردند. 7.مقدار آلودگي هوا:شامل گرد و غبار و املاح موجود در هواست،كه براي تعيين سطح ايزولاسيون مورد توجه قرار مي گيرد. 8.تعداد صاعقه ب:اطلاعات الكتريكي مبنا: 1.ولتاژ الكتريكي مبنا: (ولتاژ نامي) و ولتاژ حداكثر كار: ولتاژ نامي يكي از مشخصه هاي فني يك دستگاه و اصلي ترين مشخصه يك پست بوده و ولتاژ نامي عبارتست از ولتاژ دائمي كار يك پست مي باشد و به عوامل فني مختلفي بستگي دارد. ولتاژ حداكثر كار عبارتست از : حداكثر ولتاژ نامي كه امكان بوجود آمدن آن در شرايط عادي وجود داشته باشد. 2.جريان نامي: عبارتست از جرياني كه از يك دستگاه در حالت كار عادي آن عبور مي كند. 3.جريان اتصال كوتاه:تعيين جريان اتصال كوتاه در يك پست جهت طراحي آن و انتخاب تجهيزات بسيار مهم است.بايد توجه داشت كه سطح اتصال كوتاه در يك پست با توجه به تغييرات و با توسعه شبكه تغيير مي نمايد.و داراي دو اثر حرارتي و اثرات نيروي حاصل ناشي از عبور جريان اتصال كوتاه مي باشد. 4.فركانس:مقدار استاندارد فركانس 50 و 60 هرتز مي باشد كه در ايران 50 هرتز است. 5.سيستم اتصال فازها:توليد و انتقال انرژي در شبكه بصورت سه فاز انجام مي گيرد و پست هاي فشار قوي نيز بصورت سه فاز ساخته مي شوند جهت سهولت تشخيص فازها از يكديگر آنها كد گذاري مي شوند. 6.سطح ايزولاسيون يا سطح عايقي تجهيزات: مقدار قدرت تحمل اضافه ولتاژهاي دائم و موقتي و زودگذر توسط تجهيزات را سطح عايقي يا سطح ايزولاسيون مي گويند. هماهنگي عايقي: شامل انتخاب قدرت عايقي براي تجهيزات سيستم است كه بتواند در مقابل اضافه ولتاژهاي شبكه مقاومت كند، كه مقدار تحمل را سطح عايقي يا Bil گيوند و هرچه از نظر سطح عايقي پايين تر باشد مقرون به صرفه تر هستند.اصولاً دو روش براي تعيين سطح عايقي بكار برده مي شوند. 1.روش قراردادي            2.روش آماري كه هر كدام داراي روشهاي فني خاص خود مي باشند. دو نوع سطح عايقي موجود مي باشد:1.خارجي        2.داخلي اضافه ولتاژهاي بوجود آمده در شبكه معمولاً به سه دسته تقسيم مي شوند: 1.بر اثر فركانس:كه سه حالت دارد: 1.اثر فرانتي        2.پديدة رزونانس        3.اتصالي فاز به زمين 2.ناشي از كليد زني:در تمام حالات عملكرد كليد بوجود مي آيد و 2 تا 4 برار ولتاژ نامي مي باشد. 3.ناشي از رعد و برق در هماهنگي عايقي اضافه ولتاژهاي فوق اصولاً به علت اينكه آنها تعيين كنندة رنج برقگيرها و همچنين سطوح وسايل حفاظتي هستند در نظر گرفته مي شوند. جهت تأمين سطوح عايقي و انتخاب برقگير براي هر رنج و هر اندازة ولتاژ خاص استانداردهايي وجود دارد كه از آنها جهت طراحي استفاده مي گردد كه اين استانداردها به عوامل مختلفي بستگي دارد.البته ارتفاع نيز سهم مهمي در تعيين سطح عايقي دارد. شين و شينه بندي: شينه بندي عبارتست از چگونگي ارتباط الكتريكي فيلدهاي مختلف كه داراي يك سطح ولتاژند.مثلاً تمام ترانسفورماتورها و هادي هاي موجود در پست تبديل كه داراي ولتاژ مساوي هستند توسط يك هادي بهم وصل مي شوند كه اين هادي را شين گويند.در روي اين شين انرژي مولدها و يا مبدلها و يا هر دو بهم مي پيوندند و از روي آن بطور مستقيم و يا پس از تبديل به مصرف كننده ها و يا نقاط ديگر هدايت مي شوند در واقع شين عبارتست از وسيلة جمع و پخش انرژي در واحد زمان.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
378_388167_4518.zip287k