سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش كار آموزي راه و ساختمان

گزارش  كار آموزي راه و ساختمان

دانلود گزارش  كار آموزي  رشته وکالت راه و ساختمان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 160

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

گردش کار:

آقاي حسين منظوري كه موجر مغازه آقايان يعقوب روسي و حسين تبريزي بوده است نسبت به تعديل اجاره بهاي مغازه ايي كه مالك آنها مي باشد دادخواست تعديل اجاره بها داده اند. دادگاه تشكيل گرديده و رياست دادگاه پس از استماع عرايض خواهان و خواندگان نظر به انتخاب يك كارشناس در مورد مغازه اي مذكور داده اند . (حق الزحمه ي صد هزار ريال و ظرف مدت 10 روز )  گزارش : بازگشت به پرونده كلاسه 81/805/46 دعوي آقاي حسين منظوري به طرفيت آقاي 1- حسين تبريزي 2- يعقوب روسي موضوع تعديل اجاره پس از مصاحبه پرونده در دادگاه و مراجعه به محل واقع در تهران خيابان قزوين 6 1 متري ...خشكشويي مورد بازديد و معاينه محل بعمل آمد كه به شرح زير به استحضار مي رسد : الف – برابر اجاره نامه شماره 51566 مورخ 20/3/48 دفترخانه 144 تهران موجر آقاي حيبي الله اكبري مستاجر ين آقايان حسين تبريزي و يعقوب روسي امور و اجاره دو باب مغازه متصل به هم احداثي در پلاك ثبتي 115 فرعي از 2397 اصلي واقع در بخش در تهران براي خشكشويي اجاره داده شده است (ماهيانه 1600 ريال). ب – وضع موجود در زمان مشاهده مغازه فوق تبديل به مغازه ها مجزا شده است كه مغازه شمالي آن كه داراي بالكن مي باشد( لباس فروشي) و مغازه جنوبي آن همان خشك شويي مي باشد. كه مغازه ها فعال و كارگران در آن مشغول كار مي باشند .  1- مغازه لباس فروشي كه سيسموني و لباس بچه در آن به فروش مي رسد داراي كف مكالئوم بدنه و سقف كاغذ ديواري فاصله سقف تاكف بالكن دو متر و فاصله كف بالكن تا كف مغازه 4/2 تراست . بالكن كه به عنوان انباري از آن استفاده مي گردد به وسيله راه پله فلزي از كف با آن ارتباط پيدا مي كند . مساحت آن حدود 17 متر و مساحت بالكن آن حدود 6/8 متر مي باشد.  2- مغازه خشكشويي داراي كف موزائيك بدنه سنگ بقيه گچ در رنگ مي باشد. فاصله سقف تا كف 3/4 متر مساحت حدود 5/15 متر مربع مي باشد .  مغازه ها داراي پنجره هاي فلزي شيشه خود با حفاظ كركره اي آهني هستند . بدنه آجر ي طاق تير آهن با آجر  ضربي (برق قبلي را بوتيك و آب قبلي را خشكشويي گرفته) . آب و برق خشكشويي مربوط به مستاجر   مي باشد . بطوريكه در سند اجاره نوشته شده است در سال 1348 ديواره بين در مغازه وجود نداشته بعدا ديوار احداث و دو باب مغازه مستطيل بهم تبديل به دو باب مغازه مجزا شده است .   نظر کارشناس: با توجه به مراتب فوق و شرايط زماني و مكاني ميزان اجاره بهاي مورد اجاره فوق ( دو باب مغازه متصل به هم شامل خشكشويي و بوتيك در حال حاضر ) ماهيانه از اول سال 1371 به مبلغ شش هزار تومان براي شصت هزار ريال تعيين مي گردد . خواهشمند است نسبت به پرداخت هزينه كارشناس اقدام فرماييد.  نتيجه: - دفتر ثبت و سپس به طرفين دعوي ابلاغ چنانچه اعتراض داشته باشند طرف مدت يك هفته به دادگاه گزارش نماييد .  - عين نظر كارشناس تاييد شده مبلغ اجاره بها از 1600 ريال به 000/60 ريال تغيير و آقايان روسي و تبريزي به مبلغ 800/124/7 از تاريخ دادخواست 26/1/71 محكوم شده و تا زمان صدور راي مبلغ 000/256 ريال هزينه دادرسي  محكوم گرديدند. - خواندگان در تاريخ 22/5/81 نسبت به دادنامه مذكور اعتراض و درخواست تجديد نظر نموده اند . نسبت به تكميل مدارك اقدام ننموده، بنابراين راي قطعي گرديد.                          گزارش کارآموزي  قاضي: جناب آقاي مير لواساني کارشناس: آقاي ابوالقاسم قندي كارشناس  کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست  گزارش و نظر کارشناس: دادگاه:  شعبه 805 دادگاه عمومي تهران کلاسه: 81/871 موضوع:   تعيين ميزان خسارت خواهان:   محمد حسن زارع    خواندگان:   آقاي عبدالله ، علي ، بختياري سليماني احتراما به استحضار مي رساند به منظور آجر  اي قرار تامين دليل موضوع دعوي آقاي زارع به طرفيت آقاي بختياري و غيره به استحضار مي رساند كه در مورخ 3/5/81 از محل بازديد به عمل آورده شد . طرفين حضور داشتند . بدوا وضع موجود ساختمانهاي طرفين به اختصار درج مي گردد . آدرس محل ... 1- ساختمان خواهان : دو طبقه و يك زير زمين كوچك به مساحت تقريبي /140 متر مربع با اسكلت بنايي و سقفها تير آهن با طاق ضربي كه به صورت مسكوني مورد استفاده خواهان بوده و در سمت غربي ساختمان در دست احداث خوانده قرار گرفته است .  2- ساختمان خوانده : طبق اظهار اين ساختمان داراي مجوز احداث 5 طبقه ( زير زمين – چهار طبقه بالاي آن ) كه در تاريخ بازديد كارهاي اسكلت فلزي و ديوار سازي در دست اقدام خوانده است  3- علت حادثه در اثر كارهاي ساختماني خوانده خسارتي به شرح زير در ساختمان خواهان بوجود آمده است :  1- ترك در ورودي در كنار ديوار شرقي بين موزائيك و ديوار شرقي 2- از رگلاژ افتادن دربهاي فلزي ورودي به ساختمان كه خواهان اظهار مي دارد آنرا تعمير نموده است  3- ترك سرتاسري در كف هاي مجاور ديوار شرقي 4- ايجاد ترك در سر درگاهي فرورفتگي ديوار شرقي 5- طلب شدن و فرورفتگي ديوار شرقي در دو قسمت در ديوار شرقي و در يك قسمت در طبقه فوقاني تا سنگ بدنه كه اين قسمت با تيغه پنج سانتي متري آجر ي توسط خوانده تعمير شده ولي روي آن گچ كاري و رنگ نشده است . باز و بسته شدن به سختي درب ورودي از داخل ترك هاي ايجاد شد در كف ناشي از رانش ساختمان است و چون ديوار شرقي ساختمان خواهان باربر مي باشد. بايد بنحوي تقويت گردد . مبلغ خسارت وارده بر اساس قيمت هاي روز به مبلغ 000/000/4  چهار ميليون ريال برآورد مي شود )                     گزارش کارآموزي  قاضي: جناب آقاي مير لواساني کارشناس: آقاي تقي بلوري كار  کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست  دادگاه:  شعبه 805 دادگاه عمومي تهران کلاسه: 81/805/1032 موضوع: تعديل اجاره بهاي مغازه در اجاره نامه با احتساب هزينه دادرسي ، هزينه كارشناسي و حق الوكاله خواهان:   ابراهيم ابطحي    خوانده: اسماعيل طهماسبي گردش کار: - خواهان درخواست خود را به اين ترتيب بيان كرده است كه چون مدت چهار سال است كه اجاره را افزايش نداده است و دليل آن هم نرخ تورم است . درخواست افزايش بهاي آن را با نظر كارشناسي اظهار نموده است . (در اين موارد اجاره نامه و يا سند مالكيت بايد منضم به پرونده باشد) - قاضي در تاريخ 4/8/81 با استماع نظرات ، نظر به انتخاب كارشناس با حق الزحمه 000/250 ريال داده اند .   گزارش و نظر کارشناس: در مورد دعوي آقاي ابراهيم ابطحي به وكالت اسماعيل طهماسبي در قسمت مقرر در دفتر دادگاه محترم حاضر پس از مطالعه پرونده – اطلاع از قرار صادره به محل واقع در تهران خ پيروزي ميدان بروجردي خيابان 10 فروردين بعد از پارك گل پلاك 25 مغازه الكتريكي آقاي اسماعيل طهماسبي مراجعه نموده ام .  پس از ملاحظه ملك و بررسي هاي لازم نظريه كارشناسي به شرح زير تقديم مي دارد: طبق اجاره نامه رسمي شماره 43082 مورخ 13/3/50 مورد اجاره و حدود آن يك باب مغازه جزء پلاك ثبتي شماره 9889/4476 واقع در بخش 7 تهران در اجاره مستاجر  بوده است : مشخصات مغازه درب ورودي مغازه فلزي شيشه خور، بيرون كركره اي فرسوده كف موزائيك سقف تير آهن با طاق ضربي داراي قفسه بندي جهت نگهداري اجناس، داراي برق منطقه اي گاز شهري مشترك طبق اظهار امتياز گاز متعلق به مشتركين است ساختمان كهنه ساز و قديمي است كه با توجه به مراتب بالا با عنايت به قرار صادره از طرف دادگاه محترم با در نظر گرفتن وضع و موقعيت محل عمر و نوع ساختمان و ساير عوامل موثر جميع جهات اجاره ماهيانه يك باب مغازه مذكور به انضمام بالكن موجود ، به بنرخ روز در حال حاضر به نظر اينجانب ماهيانه 000/50 ريال پنجاه هزار ريال پنج هزار تومان ارزيابي مي نمايد ، چون نظر تقديم شد پرداخت دستمزد كارشناسي مورد تقاضا است .  نتيجه: - دستور ثبت در دفتر و ابلاغ به طرفين و در صورت عدم اعتراض حداكثر يك هفته پس از رويت به دادگاه عودت داده شود. - طرفين اعتراض نداشته اند - دادنامه صادره افزايش مبلغ اجاره بها به مبلغ 000/50 ريال از 000/3 ريال ازتاريخ تقديم دادخواست 16/5/81 تا صدور دادخواست محكوم پرداخت 000/296 ريال هزينه دادرسي  و حق الوكاله وكيل خواهان برابر تعرفه در حق خواهان مي باشد .  - حكم غيابي بوده و اعتراضي نشده بنابراين قطعي شده است .پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
337_387874_4223.zip164.8k